บริษัท เอส.แอล. เอสเตท จำกัด

Modern Innovative Captivating

บริษัท เอส.แอล. เอสเตท จำกัด

บริษัทเอสแอลเอสเตท จำกัด เป็นผู้นำ และริเริ่มการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดีไซด์ที่ทันสมัยประกอบกับการสร้างชุมชนน่าอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์โครงการสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท

เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน โดยมุ่งไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟสไตล์ทันสมัย ชีวิตที่ดี ใกล้ตัวเมือง

พัฒนาที่อยู่อาศัยในการสรรหานวัตกรรมใหม่เพื่อความสะดวกสบายในที่อยู่อาศัย

สร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเลือกใช้วัสดุ และดีไซด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคม

ส่งข้อความถึงเรา

หากต้องการติดต่อเรา ท่านสามารถส่งข้อความถึงเราได้

เป็นผู้นำ และริเริ่มการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดีไซด์ที่ทันสมัยประกอบกับการสร้างชุมชนน่าอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์โครงการสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณสุรินท์ องค์วาสิฏฐ์

Managing Director - บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด