fbpx

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส.แอล. เอสเตท จำกัด

external

บริษัท เอส.แอล. เอสเตท จำกัด

บริษัทเอสแอลเอสเตท จำกัด เป็นผู้นำ และริเริ่มการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดีไซด์ที่ทันสมัยประกอบกับการสร้างชุมชนน่าอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์โครงการสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัท เอส.แอล. เอสเตท จำกัด

บริษัทเอสแอลเอสเตท จำกัด เป็นผู้นำ และริเริ่มการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดีไซด์ที่ทันสมัยประกอบกับการสร้างชุมชนน่าอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์โครงการสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และเป้าหมาย

เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน โดยมุ่งไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท

เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน โดยมุ่งไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน

VISION

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นผู้นำ และริเริ่มการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดีไซด์ที่ทันสมัยประกอบกับการสร้างชุมชนน่าอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์โครงการสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

MISSION

พันธกิจ

– เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟสไตล์ทันสมัย มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ภายใต้คุณภาพที่ยอดเยี่ยม และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา
– เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยในการสรรหานวัตกรรมใหม่เพื่อความสะดวกสบายในที่อยู่อาศัย อีกทั้งสร้าง และพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเลือกใช้วัสดุ และดีไซด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคม

TARGET

เป้าหมาย

-การมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงมีการกระจายฐานลูกค้าให้มากขึ้น จากความสำเร็จของการส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพ และรูปแบบที่ทันสมัย
-รักษาความสามารถในการทำกำไร สามารถทำกำไร และเติบโตด้วยยอดขายอย่างต่อเนื่องในขั้นต่ำปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพ
-เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน โดยการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และเพิ่มมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งมีการรวมขั้นตอนการทำงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
-เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

ส่งข้อความถึงเรา

หากต้องการติดต่อเรา ท่านสามารถส่งข้อความถึงเราได้